Członkowie honorowi

W dniu 13.12.2015 roku na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Porozumienie Inicjatyw Samorządowych podjęto uchwałę nr 10/2015 następującej treści:

    

      Na podstawie §14 statutu Walne Zebranie Członków stowarzyszenia uchwala, co następuje:

§1

      Przyjmuje na członka honorowego Stowarzyszenia"Porozumienia Inicjatyw Samorządowych"   w Janowie Lubelskim prof. Mirosława Piotrowskiego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Na górę