Główne cele stowarzyszenia

Celem działania Stowarzyszenia jest:

  1. Działanie na rzecz społeczności powiatu.
  2. Popularyzowanie wiedzy z dziedziny funkcjonowania samorządu terytorialnego i innych organów administracji  publicznej.
  3. Promocja i popieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych na terenie powiatu   janowskiego.
  4. Troska o przejrzystość i uczciwość życia publicznego.
  5. Kształtowanie postaw obywatelskich i zwiększanie zaangażowania obywateli w życie publiczne i gospodarcze   kraju.
  6. Propagowanie samorządności oraz wspieranie współpracy transgranicznej.
  7. Działanie na rzecz rozwoju kultury, nauki, edukacji i oświaty.
  8. Promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz zwiększanie świadomości ekologocznej.
  9. Pomoc grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałanie patologiom   społecznym, w tym podejmowianie działań profilaktycznych oraz wspierających.
  10. Przeciwdziałanie bezrobociu i promowanie aktywnej polityki rynku pracy.
Na górę